Prohlášení o ochraně osobních údajů

CA Logitour, zastoupená Bc. Marcelem Džubou se sídlem Polní 3821/5, 69501 Hodonín, IČ: 68677511, zapsaná u živnostenského úřadu v Hodoníně pod č. j.:OŽÚ/4253/2014 (dále jen „CA“) správcem osobních údajů je provozovatelem internetových stránek www.logitour.cz (dále jen „internetové stránky“).

CA zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími právními předpisy:

 1. CA jsou zpracovávány tyto osobní údaje/kategorie osobních údajů zákazníka: jméno a příjmení, datum narození, bydliště a elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou kontaktní adresu, telefonické spojení, číslo letu, a to na základě cestovní smlouvy (nebo smlouvy o zájezdu). Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:
  (a) poskytnutí služeb zákazníkovi a splnění dalších povinností z uzavřené smlouvy mezi zákazníkem a CA po dobu trvání služby (akce, zájezdu, výletu) a (b) realizace oprávněného zájmu CA, doba uložení 4 let ode dne ukončení služby. Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání práv a právních nároků CA, zejména z uzavřených smluv. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned
  v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv vzájemné komunikace mezi CA a zákazníkem.
 1. Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro účely elektronické komunikace a zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat osobní údaje našich klientů: e-mailová adresa a údaje budou uchovávány po dobu 3 let.
 1. Osobní údaje bude CA zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených CA na základě smluv o zpracování osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů zákazníka je smluvním požadavkem.
 1. Právním důvodem zpracování osobních údajů je cestovní smlouva nebo smlouva o zájezdu a oprávněný zájem CA.
 1. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných CA, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.
 1. Zákazník má dále právo získat od CA osobní údaje, které se zákazníka týkají a jež zákazník CA poskytnul. CA na základě žádosti zákazníka poskytne zákazníkovi údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost zákazníka poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.
 1. CA má úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí s výjimkou osobních údajů pro marketingové účely.
 1. Domnívá-li se zákazník, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 1. S uplatněním všech svých práv se můžete obracet přímo na CA Logitour - Bc. Marcel Džuba a to písemně do sídla Polní 3821/5, 695 01 Hodonín, telefonicky na +420 702 385499, nebo prostřednictvím e-mailové adresy CA: email: info@logitour.cz.