Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro služby Cestovní agentury Logitour

I. Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Logitour, (dále jen CA ) a zákazníkem se řídí ustanovením zákona č. 159/1999 Sb., v platném znění, a zákona č. 89/2012 Sb. OZ, v platném znění, a je dále upraven těmito Všeobecnými podmínkami. Smluvní vztah vzniká mezi poskytovatelem a zákazníkem na základě potvrzení ústní nebo písemné, či elektronické objednávky poskytovatelem. Objednávka je platná max.3 dny, poté je nutné objednávku potvrdit a uhradit nebo písemně požádat o prodloužení objednávky a domluvit se na novém termínu úhrady. V opačném případě poskytovatel může objednávku zrušit. Rezervace je platná po zaplacení celkové ceny akce, zájezdu, výletu (dále jen "služby") . Smluvní vztah rovněž vzniká na základě zákazníkem řádně vyplněné a podepsané cestovní smlouvy, potvrzené CA, a zaplacením min.50% základní ceny služby. U jednodenních výletů a zájezdů pro Lázně Hodonín vzniká smluvní vztah ústně, nebo podpisem objednávky či cestovní smlouvy zákazníkem. Zákazník ubytovaný v Lázních Hodonín svým podpisem rovněž souhlasí s úhradou stornopoplatku ve výši 500,-Kč/osobu v případě, že se z výletu (zájezdu) odhlásí (vyškrtne na objednávce - cestovní smlouvě). Zákazníkem podepsaná cestovní smlouva a následně potvrzená CA je závazná pro obě strany. Současně je závazná i pro další osoby uvedené objednatelem na cestovní smlouvě. Potvrzení cestovní smlouvy se CA zavazuje zabezpečit zákazníkovi služby v uvedeném rozsahu a kvalitě. Zákazník odpovídá za správnost a úplnost údajů jím uvedených v cestovní smlouvě. Zákazník svým podpisem potvrzuje, že je mu znám rozsah služeb a platební podmínky a že je v plném rozsahu respektuje. 

CA vstupuje do tohoto smluvního vztahu přímo nebo zprostředkovaně prostřednictvím smluvních prodejců. Za nezletilé osoby podepisuje cestovní smlouvu jejich zákonný zástupce. Každý zákazník  je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese zákazník.

II. Platební podmínky, úhrada zájezdu, služby
 1. Cenou zájezdu, akce, výletu (poskytnuté služby) se rozumí dohodnutá cena uvedená v podkladech CA a potvrzená při rezervaci, nebo na cestovní smlouvě . Případné slevy, vyhlášené CA po datu podpisu cestovní smlouvy zákazníkem, nezakládají právo zákazníka na snížení již potvrzené ceny.

 2. Ceny zájezdu, akce, výletu (poskytnuté služby) jsou smluvními cenami sjednanými písemnou dohodou, prostřednictvým elektronické komunikace (nebo ústně u Lázní Hodonín) - cestovní smlouvou mezi CA a zákazníkem.

 3. CA má právo na zaplacení ceny zájezdu, akce, výletu (poskytnuté služby) před jeho poskytnutím převodem na účet. U některých služeb je po dohodě platba hrazena hotově. Bez plného zaplacení celkové ceny nemá zákazník nárok na poskytnutí služeb. V případě, že CA zájezd, výlet, akci zruší (viz níže) má zákazník právo na vrácení peněz v plné výši.

 4. CA je oprávněna požadovat zálohu ve výši min. 50% z ceny zájezdu, akce, výletu splatnou do 7 dnů od potvrzení cestovní smlouvy, doplatek do plné ceny je zákazník povinen uhradit nejpozději 30 dnů před realizací služby. V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 30 dní před realizací služby je zákazník povinen uhradit plnou cenu zájezdu při potvrzení cestovní smlouvy.

 5. CA si vyhrazuje právo před uzavřením cestovní smlouvy oznámit změny údajů uvedených v  katalogu, letáku a na web.stránkách (v nabídkových listech). V takovém případě, kdy se údaje na cestovní smlouvě a v katalogu odlišují, jsou závazné údaje uvedené na cestovní smlouvě.

III. Změny sjednaných podmínek

Ceny zájezdu jsou kalkulovány dle skutečnosti a platných kursů s velkým časovým předstihem. Pokud v době od podpisu cestovní smlouvy do data zahájení zájezdu dojde ke změnám, které se projeví ve zvýšení ceny o více než 10%, CA tuto skutečnost oznámí písemnou formou neprodleně zákazníkovi.

Jednostranné zvýšení ceny může CA provést v případě, že dojde ke zvýšení cen sjednaných služeb nebo směnného kursu české koruny o více než 10% oproti kursu použitému ke kalkulaci cen. Toto zvýšení cen je CA povinna oznámit zákazníkovi nejpozději do 14. dne před zahájením zájezdu.

IV. Práva a povinosti zákazníka

K základním právům zákazníka patří:

 1. Právo na řádné  poskytnutí služeb jmenovitě uvedených v cestovní smlouvě.

 2. Právo na reklamaci vad poskytnutých služeb v souladu s bodem  VIII. těchto Všeobecných podmínek.

 3. Právo být seznámen s případnými změnami služeb.

 4. Právo kdykoliv před započetím služeb zrušit svoji účast odstoupením od cestovní smlouvy za předpokladu dodržení stornovacích podmínek (viz bod VII.)

 5. Právo na ochranu dat v cestovní smlouvě před nepovolanými osobami.

K základním povinnostem zákazníka patří:

 1. Prokázat zaplacení sjednané ceny zájezdu předložením dokladu  o zaplacení před zahájením zájezdu.

 2. Zabezpečit si platný cestovní doklad, cestovní pojištění v rozsahu odpovídajícím pořádané ho zájezdu , akce, výletu, příp. další doklady a formality nutné dle pokynu CA

 3. Řídit se převzatými písemnými pokyny a dodržovat pokyny zástupce CA. V případě závažného porušení právních předpisů ČR nebo navštíveného státu, nebo závažného narušení programu nebo průběhu, je zástupce CA oprávněn zákazníka vykázat bez nároku na náhradu nevyužitých služeb.

 4. Uhradit eventuelní škodu, kterou způsobil při čerpání služeb zajištěných dle cestovní smlouvy v dopravním prostředku, ubytovacím či jiném zařízení.

V. Práva a povinnosti cestovní agentury
 1. CA je povinna seznámit zákazníka se změnou rozsahu a ceny služeb.

 2. CA je povinna nejpozději do 3 dnů před zahájením služby (u jednodenních akcí, výletů do 24 hodin před zahájením) poskytnout zákazníkovi nezbytné informace k cestě a pobytu a informovat o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité, a které jsou CA  známy.

 3. CA je povinna poskytnout zákazníkovi veškeré služby uvedené v cestovní smlouvě. Pokud nebude možno z naléhavých důvodů poskytnout služby zahrnuté v ceně, je CA povinna:

 • zajistit služby přiměřené původnímu rozsahu,
 • upravit cenu zájezdu nebo vrátit poměrnou část již zaplacené ceny.
VI. Odstoupení od smlouvy ze strany cestovní agentury

CA si vyhrazuje právo zrušit zájezd v případě, že nebylo dosaženo stanoveného minimálního počtu účastníků nutného pro realizaci příslušného zájezdu, akce, výletu a dále v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ni rozumně požadovat.

O zrušení zájezdu je CA povinna zákazníka informovat nejpozději 5 dnů před termínem zájezdu (u jednodenních akcí a výletů dle možností nejpozději do 2hodin před zahájením).

V případě, že CA zájezd zruší, má zákazník nárok na vrácení uhrazené částky v plné výši.

VII. Odstoupení od smlouvy zákazníkem
 1. Zákazník má právo kdykoliv před započetím zájezdu od cestovní smlouvy odstoupit na základě písemného oznámení o odstoupení od cestovní smlouvy zaslaného CA Logitour (poštou nebo mailem). Zrušení cestovní smlouvy nastává okamžikem převzetí tohoto písemného oznámení o odstoupení od cestovní smlouvy cestovní agenturou. Převzetí odstoupení od smlouvy potvrdí CA Logitour zákazníkovi (platný je den převzetí písemnosti od České pošty, nebo den přijetí emailu) zasláným mailem.

 2. Při odstoupení od cestovní smlouvy je zákazník povinen zaplatiti stornovací poplatky, a to v následující výši:  

 • při stornování do  45 dnů a více před zahájením 10% z ceny objed. služeb/os., min. však   400,- Kč/os.                        

 • 30 - 45 dnů před odjezdem   30% z ceny objed. služeb/os.              

 • 20 - 30 dnů před odjezdem   50% z ceny objed. služeb/os.              

 • 10 - 20 dnů před odjezdem   75% z ceny objed. služeb/os.                

 • 5 - 10 dnů před odjezdem   90% z ceny objed. služeb/os.         

 • méně  než 5 dnů před odjezdem   100% z ceny objed. služeb/os.

 1. V případě storna zájezdu - u jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji musí zbývající osoba doplatit příplatek za jednolůžkový pokoj.  Obdobně se postupuje při obsazení apartmá nižším počtem osob.

 2. U jednodenních výletů a zájezdů pro Lázně Hodonín zákazník ubytovaný v Lázních Hodonín svým podpisem rovněž souhlasí s úhradou stornopoplatku ve výši 500,-Kč/osobu v případě, že se z výletu (zájezdu) odhlásí (vyškrtne na objednávce - cestovní smlouvě).

VIII. Reklamační řízení
 1. Zákazník má právo na reklamaci vad zaplacených služeb, které nebyly poskytnuty v plném rozsahu nebo kvalitně dle cestovní smlouvy.

 2. Zákazník je povinen případnou reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu u zástupce CA nebo jiného odpovědného pracovníka CA  tak , aby mohla být provedena náprava přímo ihned na místě.

 3. Reklamaci závady, která nemohla být odstraněna přímo na místě, případně podává-li zákazník reklamaci písemně u CA, musí zákazník uplatnit nejpozději do 7 dnů po ukončení služeb. Po uplynutí této lhůty může zákazník uplatnit svou reklamaci jen tehdy, jestliže k nedodržení této lhůty došlo bez jeho zavinění, avšak nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy měly být služby podle cestovní smlouvy ukončeny, po této lhůtě právo na reklamaci zaniká. Reklamaci lze uplatnit i u cestovní kanceláře nebo agentury, která uzavření smlouvy zprostředkovala a to  za stejných podmínek.

 4. CA je povinna se vyjádřit k reklamaci a tuto vyřídit do 30 dnů od obdržení. Po prověření reklamace, v případě, že se jedná o reklamaci oprávněnou, je CA povinna poskytnout přiměřenou náhradu či slevu z ceny služeb.

 5. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CA, nevzniká zákazníkovi nárok na náhradu ceny takovýchto služeb ani na slevu z ceny služby.

 6. CA neručí za úroveň služeb a akcí, které si zákazník objedná na místě a jejichž organizátorem není CA

 7. Zákazník, který bez zavinění CA nevyčerpá zcela nebo zčásti všechny zaplacené služby, nedostaví se k odjezdu autobusu dle pokynů CA apod., nemá nárok na finanční náhradu za nevyčerpané služby.

IX. Pojištění

Pojištění osob pro cesty a pobyt v zahraničí není zahrnuto v ceně služby, pokud není uvedeno jinak. CA na tuto skutečnost upozorňuje své klienty prostřednictvím webu, nabídkových listů či katalogů, příp. V pokynech na cestu, zasílaných klientům před termínem.

X. Zpracování osobních údajů

CA Logitour, zastoupená Bc. Marcelem Džubou se sídlem Polní 3821/5, 69501 Hodonín, IČ: 68677511, zapsaná u živnostenského úřadu v Hodoníně pod č. j.:OŽÚ/4253/2014 (dále jen „CA“) správcem osobních údajů je provozovatelem internetových stránek www.logitour.cz (dále jen „internetové stránky“).

CA zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími právními předpisy:

 1. CA jsou zpracovávány tyto osobní údaje/kategorie osobních údajů zákazníka: jméno a příjmení, datum narození, bydliště a elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou kontaktní adresu, telefonické spojení, číslo letu, a to na základě cestovní smlouvy (nebo smlouvy o zájezdu). Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:
  (a) poskytnutí služeb zákazníkovi a splnění dalších povinností z uzavřené smlouvy mezi zákazníkem a CA po dobu trvání služby (akce, zájezdu, výletu) a (b) realizace oprávněného zájmu CA, doba uložení 4 let ode dne ukončení služby. Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání práv a právních nároků CA, zejména z uzavřených smluv. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned
  v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv vzájemné komunikace mezi CA a zákazníkem.
 1. Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro účely elektronické komunikace a zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat osobní údaje našich klientů: e-mailová adresa a údaje budou uchovávány po dobu 3 let.
 1. Osobní údaje bude CA zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených CA na základě smluv o zpracování osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů zákazníka je smluvním požadavkem.
 1. Právním důvodem zpracování osobních údajů je cestovní smlouva nebo smlouva o zájezdu a oprávněný zájem CA.
 1. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných CA, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.
 1. Zákazník má dále právo získat od CA osobní údaje, které se zákazníka týkají a jež zákazník CA poskytnul. CA na základě žádosti zákazníka poskytne zákazníkovi údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost zákazníka poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.
 1. CA má úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí s výjimkou osobních údajů pro marketingové účely.
 1. Domnívá-li se zákazník, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 1. S uplatněním všech svých práv se můžete obracet přímo na CA Logitour - Bc. Marcel Džuba a to písemně do sídla Polní 3821/5, 695 01 Hodonín, telefonicky na +420 702 385499, nebo prostřednictvím e-mailové adresy CA: email: info@logitour.cz.
 
XI. Závěrečná ustanovení
 1. Tyto "Smluvní podmínky" nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 2. Pro zájezdy a služby, které CA prodává na základě smlouvy s jinou cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou, platí podmínky pořádající cestovní kanceláře nebo cestovní agentury.

 3. Zákazník stvrzuje svým podpisem na cestovní smlouvě, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje.

 4. Veškeré údaje a ceny vycházejí ze skutečností známých a platných v době sestavování kalkulací a CA si vyhrazuje právo aktualizace a změn. Eventuelní neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost podmínek a cestovní smlouvy.

 5. Zákazník potvrzuje uzavřením objednávky, případně svým podpisem na cestovní smlouvě nebo smlouvě o zájezdu, že souhlasí s použitím jeho osobních údajů a to výhradně pro potřeby cestovní agentury v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., a to i jménem dalších osob uvedených na cestovní smlouvě. CA je oprávněna využívat tyto údaje pouze ke své činnosti a za účelem propagace služeb cestovního ruchu poskytovaných nebo zprostředkovaných CA.